Upadłość konsumencka – Ile z mojego dochodu pozostawi mi syndyk?

Upadłość konsumencka – Ile z mojego dochodu pozostawi mi syndyk?

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości, odpowiada kwocie stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy to 701,00 zł. Zatem 150% tej kwoty to 1051,50 zł. Tyle pozostawi ci syndyk.

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości, odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, to obecnie 528 zł. Zatem 150 % tej kwoty to 792,00 zł. Tyle pozostawi ci syndyk z twoich dochodów na osobę, gdy na utrzymaniu masz inne osoby.

Kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej jest aktualizowana co 3 lata. Ostatnia aktualizacja dokonana była rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.07.2018 r., zatem w 2021 r. należy się spodziewać kolejnej aktualizacji.

Jednak, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę „w części niepodlegającej zajęciu” (art. 63 pr. upadłościowego). W 2021 r. to 2.800,00 zł brutto tj. ok. 2062,00 zł na rękę. Nie dotyczy to długów alimentacyjnych, w przypadku których syndyk może zając 3/5 wynagrodzenia (60%), nawet jeśli jest to minimalne wynagrodzenie.

Od powyższych zasad istnieją wyjątki, mianowicie sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, biorąc pod uwagę:

  • szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu,
  • ich stan zdrowia,
  • potrzeby mieszkaniowe oraz
  • możliwości ich zaspokojenia.

Co ważne: część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości zgodnie z powyższymi regulacjami, nie podlega egzekucji.

Leave a Reply